Allmänna Villkor för Frii Advokatbyrå AB (2020:1)

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga uppdrag som Frii Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån”) utför för sina klienter (”Klienten/Klienter”) samt i förhållande till potentiella klienter vid uppdragsförfrågningar. Utöver villkoren gäller Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed. Genom att anlita Advokatbyrån anses Klienten ha accepterat dessa villkor.

 1. Uppdragets omfattning

Det är Advokatbyrån som anlitas av Klienten för utförande av ett uppdrag, inte någon fysisk person anställd eller på annat sätt verksam vid Advokatbyrån. Advokatbyråns ägare och övriga personer som arbetar för eller anlitas av Advokatbyrån omfattas av dessa villkor. Dessa fysiska personer ska under inga omständigheter ha något individuellt ansvar i förhållande till Klienten, om inte annat följer av tvingande lag.

Uppdraget utförs utifrån de uppgifter som lämnas till Advokatbyrån i det enskilda uppdraget. Advokatbyrån tar emot instruktioner från de personer som Advokatbyrån förutsätter har rätt att instruera Advokatbyrån för Klientens räkning. Advokatbyrån har rätt att utgå från att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Rådgivningen är specifik för varje enskilt uppdrag. Klienten har därför inte rätt att förlita sig på rådgivningen i något annat uppdrag eller använda rådgivningen i något annat sammanhang. Rådgivningen är inte någon garanti för ett visst utfall. Rådgivningen är endast juridisk. Om uppdraget inte specifikt gäller skatt, omfattar rådgivningen inte skatt eller möjliga skattekonsekvenser. Även om skattefrågor berörs under uppdraget, ingår det aldrig rådgivning i skattefrågor såvida det inte uttryckligen framgår av uppdragsbeskrivningen.

Rådgivningen avser rättsläget enligt svensk lag, inte juridiska frågor i andra länder. Sådan rådgivning behöver Klienten inhämta från jurister som är verksamma inom området för det relevanta landets lagstiftning.

Rådgivningen gäller rättsläget när rådgivningen lämnas. Advokatbyrån åtar sig inte att uppdatera sina råd om rättsläget förändras efter det att rådgivningen har lämnats. 

 

 1. Arvode

Arvode debiteras enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed. Det innebär att arvodet beräknas utifrån vad som har avtalats med Klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget har krävt, de värden som uppdraget har omfattat, uppnått resultat, eventuella risker för Advokatbyrån, tidspress, de resurser som uppdraget har ianspråktagit och andra sådana omständigheter.

Om uppdragets karaktär medger det, kan Advokatbyrån på Klientens begäran göra en uppskattning av arvodet och beräknad budget. Uppskattningen baseras på de uppgifter som Advokatbyrån har tillgång till när uppskattningen görs och är inte att se som en offert eller överenskommelse om fast pris. Advokatbyrån förbehåller sig rätten att ändra uppskattningen om tillkommande omständigheter gör att uppskattningen inte längre håller för uppdraget.

Arvode anges exklusive mervärdesskatt. På arvodet tillkommer mervärdesskatt enligt lag. Utöver arvodet kan kostnader i samband med uppdragets utförande tillkomma, såsom registreringsavgifter, kostnader för resor och logi, undersökningskostnader, bud, omfattande kopiering, kostnader för externa uppdragstagare och andra liknande kostnader.

 

 1. Fakturering

Advokatbyrån fakturerar i regel månadsvis. Betalningsfristen är 15 dagar. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt räntelagen. Advokatbyrån kan endast fakturera Klienten.

Advokatbyrån har rätt att begära förskott på arvode och kostnader, både innan uppdraget inleds och under pågående uppdrag. Förskottsbeloppet används för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. I regel kommer det totala beloppet att bli högre än förskottsbeloppet, då förskottsbeloppet i möjligaste mån ska uppskattas så att det inte överstiger det förväntade arvodet.

Vid uppdrag som avser process i domstol eller skiljeförfarande är Klienten skyldig att erlägga full betalning till Advokatbyrån för Advokatbyråns arvode, oavsett om Klienten är vinnande eller förlorande part. Detta gäller även om Klienten inte har tillerkänts full ersättning för sina rättegångskostnader i processen.

Om arvodet ska finansieras genom Klientens försäkring (till exempel en rättsskyddsförsäkring), är klienten skyldig att, oavsett när försäkringsersättningen utbetalas av försäkringsbolaget, betala Advokatbyråns arvode med de belopp och i den takt som det faktureras. Om ersättningen från försäkringsbolaget inte ersätter Advokatbyråns arvode fullt ut, är Klienten ändå skyldig att erlägga full betalning av arvodet till Advokatbyrån.

 

 1. Klientkännedom

Advokatbyrån är enligt lag och Advokatsamfundets Regler för advokatverksamhet skyldig att kontrollera potentiella klienters och Klienters identitet och ägarförhållanden. I vissa fall är Advokatbyrån även skyldig att kontrollera tillgångars ursprung samt arten av och syftet med ärendet. Advokatbyrån kan därför behöva ta del av identitetshandlingar och annan dokumentation om inblandade personer och bolag. Sådan information kan även komma att hämtas in från offentliga eller privata register eller andra källor. Även under pågående uppdrag kan Advokatbyrån behöva göra denna kontroll och uppgiftsinhämtning. Advokatbyrån är skyldig att bevara inhämtade uppgifter. Om den potentiella klienten/Klienten inte lämnar efterfrågade uppgifter, kan Advokatbyrån vara skyldig enligt lag att omedelbart avböja/frånträda uppdraget. Advokatbyrån är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som den potentiella klienten/Klienten orsakas till följd av detta.

Enligt lag är Advokatbyrån skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen. Advokatbyrån får inte informera den potentiella klienten/Klienten om misstankarna och måste avböja/frånträda uppdraget. Advokatbyrån är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som den potentiella klienten/Klienten orsakas till följd av detta.

 

 1. Intressekonflikter

Advokatbyrån är enligt Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed förhindrad att åta sig uppdrag om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient. Därför gör Advokatbyrån en jävskontroll innan ett uppdrag accepteras. Trots sådan jävskontroll kan det uppstå intressekonflikter under ett pågående uppdrag, som gör att Advokatbyrån inte kan fortsätta uppdraget. Det är därför viktigt att potentiella klienter/Klienter lämnar alla de uppgifter som kan vara relevanta för att avgöra om det föreligger en intressekonflikt så snart som möjligt. Advokatbyrån är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada som den potentiella klienten/Klienten orsakas till följd av att Advokatbyrån måste avböja/avbryta ett uppdrag.

 

 1. Personuppgifter och GDPR

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för sin personuppgiftsbehandling med anledning av uppdraget. För närmare information om Advokatbyråns behandling av personuppgifter och de registrerades rättigheter, hänvisas till Advokatbyråns Integritetspolicy på www.friiadvokat.se.

Om Klienten är en juridisk person, ombedes Klienten informera sina kontaktpersoner och andra personer som är involverade i uppdraget om Advokatbyråns personuppgiftsbehandling, genom att hänvisa dem till Advokatbyråns Integritetspolicy på www.friiadvokat.se.

 

 1. Elektronisk kommunikation

Advokatbyrån använder sig av e-post och annan elektronisk kommunikation med Klienter och andra, till exempel motpartsombud, domstolar och andra myndigheter. Advokatbyrån ansvarar inte för de sekretess- och säkerhetsrisker som sådan elektronisk kommunikation innebär. Genom att anlita Advokatbyrån samtycker Klienten att Advokatbyrån använder sig av elektronisk kommunikation med anledning av uppdraget, medveten om de risker det innebär. Om Klienten inte accepterar elektronisk kommunikation och de risker det innebär för Klienten, åligger det Klienten att omgående skriftligen meddela Advokatbyrån detta.

Potentiella klienter/Klienten uppmanas att följa upp viktig e-post per telefon, eftersom Advokatbyråns skyddsfilter ibland kan avvisa eller filtrera bort adekvat e-post.

 

 1. Sekretess

De uppgifter som Klienten lämnar till Advokatbyrån skyddas av lagstadgad sekretess och tystnadsplikt och enligt Advokatsamfundets regler om god advokatsed. Uppgifter lämnas därför endast ut om (i) det har överenskommits med den som uppgifterna avser, (ii) det är nödvändigt för att utföra Advokatbyråns uppdrag och tillvarata Klientens rätt, (iii) det är nödvändigt för att Advokatbyrån ska uppfylla lagstadgad skyldighet, efterkomma myndighetsbeslut, Advokatsamfundets Regler för advokatverksamhet eller det annars är tillåtet enligt lag, eller (iv) om Advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatbyråns räkning, till exempel inom IT, bank och försäkring, bokföring och redovisning och andra administrativa tjänster. Lämnas uppgifter till sådana tjänsteleverantörer föreligger erforderliga sekretessförpliktelser till skydd för uppgifterna.

Om Advokatbyrån anlitar eller samarbetar med andra uppdragstagare i uppdraget, har Advokatbyrån rätt att lämna relevanta uppgifter till dessa personer så att de kan utföra sina tjänster.

När ett ärende har blivit känt, förbehåller sig Advokatbyrån rätten att informera om Advokatbyråns medverkan i sin marknadsföring. Sådan information får endast innehålla redan allmänt kända uppgifter, om inte Advokatbyrån och Klienten kommer överens om annat.

Advokatbyrån är i vissa fall enligt lag skyldig att lämna information till skattemyndigheterna om Klientens momsregistreringsnummer och de belopp som Advokatbyrån har fakturerat Klienten. Genom att anlita Advokatbyrån anses Klienten ha samtyckt till att Advokatbyrån lämnar sådana uppgifter till skattemyndigheterna.

 

 1. Immateriella rättigheter

Advokatbyrån har upphovsrätt och i förekommande fall andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Advokatbyrån skapar i ett uppdrag. Klienten har endast rätt att använda arbetsresultatet för det ändamål som det har tagits fram. Om inte något annat har särskilt överenskommits, får inte dokument och annat arbetsresultat användas av Klienten i marknadsföringsändamål eller ges allmän spridning.

 

 1. Ansvarsbegränsning

Advokatbyråns ansvar för skada som Klienten vållas till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från Advokatbyråns sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett högsta belopp om tio miljoner kronor. Om Advokatbyråns arvode för uppdraget understiger en miljon kronor, är Advokatbyråns ansvar för skada enligt ovan begränsat till ett högsta belopp om två miljoner kronor. Advokatbyrån accepterar inte skyldighet att utge viten. Advokatbyrån har för verksamheten anpassade ansvarsförsäkringar.

Advokatbyråns ansvar är begränsat till den skada som Klienten lider. Detta innebär att ansvaret ska reduceras med alla de belopp som kan ersättas på annat sätt, till exempel genom försäkring.

Advokatbyrån åtar sig inte något ansvar gentemot tredje man på grund av Klientens användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte för råd som andra uppdragstagare lämnar oavsett om Advokatbyrån har anlitat dem, rekommenderat dem eller samarbetat med dem i uppdraget. Detta gäller oavsett om sådan person har lämnat råd direkt till Klienten eller via Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte heller för arvoden och kostnader som sådana uppdragstagare debiterar, utan dessa ska erläggas av Klienten.

Advokatbyrån ansvarar inte för skada som Klienten lider till följd av att Advokatbyrån har iakttagit Advokatsamfundets Regler för advokatverksamhet eller lagstadgade skyldigheter.

Om uppdraget inte specifikt har gällt skatterådgivning enligt uppdragsbekräftelsen, ansvarar Advokatbyrån inte för skada som Klienten lider genom att Klienten som en följd av Advokatbyråns utförande av sitt uppdrag påförs skatt eller andra skattekonsekvenser.

Advokatbyrån ansvarar inte för minskning av produktion, omsättning eller vinst eller annan indirekt skada eller följdskada. Advokatbyrån ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Advokatbyråns kontroll som Advokatbyrån inte skäligen kunde ha räknat med vid uppdragets antagande eller vars följder Advokatbyrån inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

 1. Arkivering

När ett uppdrag har avslutats, arkiverar Advokatbyrån handlingarna hänförliga till uppdraget under den tid som gäller enligt lag och Advokatsamfundets Regler för advokatverksamhet. Eftersom Advokatbyrån är skyldig att arkivera handlingar hänförliga till uppdraget har Advokatbyrån inte möjlighet att återlämna eller förstöra en handling utan att behålla en kopia.

Advokatbyrån åtar sig inte att förvara originalhandlingar. Originalhandlingar återlämnas till Klienten senast i samband med att uppdraget har avslutats.

 

 1. Klagomål och tidsfrister

Advokatbyråns verksamhet bygger på att Klienten är nöjd med hur uppdraget utförs. Om Klienten ändå skulle vara missnöjd, ombedes Klienten att kontakta Advokatbyråns innehavare så snart som möjligt och skriftligen redogöra för det påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet och den förväntade skadan. För att kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid, dock senast inom sex månader, från det att Klienten fått kännedom eller borde ha fått kännedom om den förväntade skadan och att den kan ha föranletts av Advokatbyråns agerande. Under inga omständigheter kan ett krav göras gällande efter tolv månader från Advokatbyråns senaste faktura i uppdraget.

Om Klientens krav grundar sig på en myndighets eller annan tredje mans krav mot Klienten, har Advokatbyrån rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Klientens räkning. Detta förutsatt att Advokatbyrån håller Klienten skadeslös med beaktande av de ansvarsbegränsningar som gäller för Advokatbyråns tjänster enligt dessa Allmänna Villkor. Om Klienten reglerar, bemöter, förlikar eller på annat sätt hanterar ett sådant krav utan Advokatbyråns samtycke, har Advokatbyrån inte något ansvar för kravet.

Om Advokatbyrån eller Advokatbyråns försäkringsgivare ersätter Klienten, ska Klienten som villkor för sådan ersättning överföra rätten till regress mot tredje man till Advokatbyrån eller dess försäkringsgivare.

 

 1. Uppdragets avslutande

Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Advokatbyrån genom att begära att Advokatbyrån frånträder uppdraget. Klienten måste i sådant fall ända betala full ersättning för de tjänster som Advokatbyrån har utfört och för de kostnader som Advokatbyrån har haft innan uppdraget avslutades.

Advokatbyrån har enligt lag och Advokatsamfundets Vägledning om god advokatsed rätt och ibland skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Exempel på sådana fall är bristande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning av Advokatbyråns arvoden och kostnader, bristande instruktioner eller bristande förtroende mellan Advokatbyrån och Klienten. Frånträder Advokatbyrån uppdraget, är Klienten ändå skyldig att erlägga full betalning för de tjänster som Advokatbyrån har utfört och Advokatbyråns kostnader innan uppdraget avslutades. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det har fullgjorts.

 

 1. Tvistlösning

Advokatbyråns uppdrag och dessa Allmänna Villkor lyder under svensk rätt. Tvist med anledning av Advokatbyråns uppdrag eller dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara i Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar alla uppgifter som framkommer under skiljeförfarandet, inklusive beslut eller skiljedom. Part är dock inte förhindrad att röja sådana uppgifter om det behövs för att tillvarata sin rätt med anledning av tvisten eller om parten enligt lag, myndighetsbeslut, börskontrakt eller liknande är skyldig att röja uppgifterna. 

Utan hinder av ovan, har Advokatbyrån rätt att väcka talan mot Klienten om förfallna fordringar vid allmän domstol eller ansöka om betalningsföreläggande. Utebliven betalning av Advokatbyråns fakturor kan därmed leda till att annars sekretessbelagda uppgifter blir offentliga.

Klient som är konsument kan, om någon lösning i samförstånd med Advokatbyrån inte kan uppnås, vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Advokatbyrån prövade. För mer information se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden alt. Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

 

 1. Uppdateringar av Allmänna Villkor

Dessa Allmänna Villkor kan komma att ändras. Den senaste versionen finns på Advokatbyråns webbplats, www.friiadvokat.se. Ändringar i villkoren gäller för de uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen har lagts ut på Advokatbyråns webbplats.

 

 

Frii Advokatbyrå AB

Advokat Åsa Frii

Kontakt

Varlabergsvägen 29
434 39 Kungsbacka

Tel. 0707-36 36 50
asa@friiadvokat.se 

Företagsuppgifter

Frii Advokatbyrå AB
Org nr. 559263-8950
Godkänd för F-Skatt